PIM Print privacy beleid t.b.v. AVG wetPrivacy Policy van PIM Print

PIM Print is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Uw privacy en het waarborgen daarvan staat bij PIM Print hoog in het vaandel. Gegevens worden versleuteld opgeslagen en zijn alleen door de geregistreerde klant zelf in te zien en/of te wijzigen. Alle gedeelten van pimprint.nl waarbij als klant is ingelogd verlopen via een beveiligde (https://) verbinding waarop gecontroleerde SSL certificaten zekerheid geven tot versleuteling.

Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van pimprint.nl, dan zullen de gegevens die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden. Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. PIM Print heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf op elk moment worden opgevraagd via klantlogin, hierbij heeft de gebruiker ongelimiteerd recht om zijn/haar accountgegevens te wijzigen

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
Emailadres
IP-adres 

Accountgegevens bestaan slechts uit adresinformatie en orderomschrijving. Rekening-, bank- of creditcardgegevens worden niet opgeslagen en maken dan ook geen deel uit van de accountgegevens.

Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in accountgegevens wordt afgeraden om gebruik te maken van openbare computers of computers die met anderen worden gedeeld.

Cookies
Om het online winkelen op pimprint.nl zo makkelijk mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van cookies. 
Cookies zijn onschadelijk en maken het leven van een online shopper makkelijker, waaronder ook het klantensysteem van pimprint.nl. Cookies zorgen ervoor dat u kunt inloggen in uw accountprofiel zonder steeds zelf uw inloggegevens in te voeren. Informatie inzien en bestellingen plaatsen is daardoor nog makkelijker te doen. Ook zijn deze cookies nodig om de inhoud van uw winkelwagen bij te houden en het juiste bedrag aan de kassa te berekenen. Cookies zijn tevens nodig om alle functies van het winkelwagensysteem te gebruiken. Cookies maken het mogelijk dat u de juiste producten te zien krijgt, welke voor u relevant zijn. Als u bijvoorbeeld een produkt bekijkt kunnen wij de juiste accessoires tonen zodat u bij ontvangst niet onverwacht onderdelen mist. Informatie over het uitschakelen van cookies in uw webbrowser kunt u bij de meeste browsers vinden onder het kopje "help" of "voorkeuren". Uw browser accepteert dan geen cookies meer van websites. U kunt dan pimprint.nl nog steeds bezoeken maar loopt kans dat bepaalde elementen niet meer werken.

Veiligheidssysteem en de verwerking van aangeleverde documenten
Alle medewerkers van PIM Print hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud en vorm van alle documenten. PIM Print verwerkt dagelijks orders waaraan vertrouwelijke informatie verbonden is, zoals geboortekaartjes, rouwdrukwerk, verslagen en documenten met fijngevoelige gegevens maar ook bijvoorbeeld banners voor toekomstige evenementen. Deze ontstane hiervan data wordt slechts gebruikt voor het technisch uitvoeren van de bestelling. Documenten worden nooit verspreid, gepubliceerd of op enige wijze inhoudelijk beoordeeld.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
 
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een email of contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u vragen of opmerkingen over het beleid van persoonsgegevens? Bel ons via +31 71 3316967 of mail info@pimprint.nl
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

U kunt de privacy policy hier tevens downloaden